ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 58/2015

Lars Brandau

DDV

čislo 2015/58 - 26.10.2017

Letošním nositelem Nobelovy ce­ny za ekonomii se stal Richard Thaler. Thaler se řadí mezi eko­nomy, kteří zastávají behaviorální ekonomii, která se již mnoho let zabývá psychologickými aspekty ekonomických rozhodnutí lidí. Na rozdíl od rozšířené teorie osvíce­ného investora a „homo oecono­micus“, tedy zcela racionálně jed­najících jedinců, behaviorální eko­nomie tvrdí, že se tržní účastníci při svém rozhodování nechají řídit také jinými věcmi, než je jejich ro­zum. Často se při svých náku­pech a prodejích neřídí ani jedno­duchými počty nebo základními logickými úvahami. Stále více se nechávají vést především lidský­mi vlastnostmi, například emo­cemi. U investorů tak často mu­síme počítat se změnami jejich nálady. Jinak by bylo těžké vysvětlit, že se nakonec stále více drob­ných investorů při výběru vhodné výnosové strategii opět vrací ke strukturovaným cenným papírům. Pro 62 procent tržních účast­níků naší měsíční online ankety jsou očekávané výnosy tím hlav­ním kritériem, kterým se řídí při nákupu certifikátu. Až s velkým odstupem pak každý pátý dotazo­vaný uvedl, že strukturované pro­dukty vidí primárně jako vhodný prostředek k zajištění portfolia. Pouze 10 procent udalo jako pri­mární důvod snadnou obchodova­telnost certifikátů. Velký výběr podkladových aktiv a investičních tříd je rozhodujícím faktorem při volbě strukturovaného produktu pro 8 procent dotázaných. Může­me tak pozorovat vcelku různoro­dý a pestrý obraz, na kterém není jen jeden univerzální typ investo­ra, ale spousta různých typů s různými potřebami a preference­mi, které ovlivnily jejich (nakonec stejné) rozhodnutí. V této souvis­losti jsou zajímavé také aktuální burzovní objemy obchodů. Jak se ukazuje, tak někteří investoři již nevěří, že růst trhů bude pokračo­vat. Začínají být opatrnější. Obje­my obchodů s částečnou garancí kapitálu pomalu klesají, a to na úkor produktů, které jsou přímo určeny na ochranu vloženého ka­pitálu a kterých na trhu stále více přibývá. To nám mimo jiné ukazu­je, že investoři rozumí také tomu, že s pomocí strukturovaných pro­duktů mohou nejen dosahovat za­jímavých výnosů, ale také vhodně zajistit svá portfolia.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 58/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt