ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 75/2015

Steffen Kapraun

UBS

čislo 2015/75 - 19.09.2018

Bez ohledu na to, co se děje na akciovém trhu, z pohledu investo­ra je důležité, aby si udržel nutný přehled. Do této oblasti patří pra­videlné revize portfolia a případě nutnosti jej musí přizpůsobit tak, aby odráželo příslušný tržní vývoj. To se vše se u Qualitätsaktienin­dex (QIX) Deutschland děje auto­maticky. Tento akciový index je kalkulován společností Solactive AG a spravovaný společností TraderFox GmbH. Index sleduje vývoj vybraných akcií 25 němec­kých společností.Tyto společnosti jsou identifi­kovány pomocí investiční strate­gie založené na pravidlech, která se opírají o celkem 15 kvalitativ­ních a oceňovacích kritérií, jakými například jsou poměr vlastního kapitálu, poměr cena­zisk nebo marže čistého zisku. Vybraných 25 akcií má v den přizpůsobení indexu stejné váhové zastoupení, každá se podílí na indexu čtyřmi procenty. Úprava indexu se pro­vádí jednou za pololetí, vždy v první obchodní den v dubnu a říj­nu. Aktuálně kromě 14 společ­ností z indexu DAX, jakými jsou například Allianz, BMW a Frese­nius, lze v indexu najít také osm společností, které byly vybrány z indexu MDAX. Tento výběr dopl­ňují dvě IT firmy z technologického indexu TecDAX: Bechtle a poskytovatel internetu Freenet. Výběr uzavírá výrobce velkých kuchyní, společ­nost Rational, která je v současné době členem indexu SDAX. Při posledním přeskupení, kte­ré proběhlo v dubnu tohoto roku, byly do indexu nově zařazeny BASF a Talanx, zatímco Fresenius Medical Care a Gerresheimer se z QIX vyřadily. Další pravidelné přeskupení indexu se uskuteční na začátku října. Bude zajímavé sledovat, které společnosti budou nově do Qualitätsaktienindexu při­jaty, a které akcie index opustí. UBS KeyInvest zveřejňuje každý den aktuální složení indexu. In­vestoři, kteří najdou zalíbení v in­vestiční strategii QIX Deut­schland, mohou na této strategii participovat prostřednictvím inde­xového certifikátu (ISIN DE000UBS1QX7). Roční mana­žerský poplatek za správu činí 1,5 procenta. Jakékoliv čisté dividen­dy, které vyplatí společnosti zo­hledněné v indexu, budou do in­dexu zpětně reinvestovány.


1


Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 75/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt