ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 63/2015

Steffen Kapraun

UBS

čislo 2015/63 - 07.03.2018

"Nic na světě není tak mocné ja­ko myšlenka, jejíž čas právě při­šel". Tento citát pochází od fran­couzského spisovatele Viktora Huga a v současnosti obzvláště dobře padne na myšlenky spojené s budoucí mobilitou, které lze také shrnout pod souhrnné označení "smart mobility". Nejen zavedení výrobci automobilů jsou právě v procesu znovuobjevování mobi­lity pomoci elektrifikace pohon­ných technik a vývoje auto­nomních pohonných systémů s chytrými způsoby využití, jako je například sdílení vozidel (car­sharring). Naopak, početná skupina menších výrobců považuje již za­počaté technologické změny za šanci, jak si na lukrativním miliar­dovém trhu vytvořit dobrou vý­chozí pozici. UBS CIO WM se na budoucnost segmentu dívá opti­misticky. Díky vlastní růstové dy­namice se odhaduje, že se roční tržní potenciál segmentu Smart Mobility zvýší do roku 2025 na přibližně 400 miliard dolarů. Dnes se velikost tržního segmentu "smart mobility" cení pouze na 40 miliard dolarů, zatímco globální automobilový trh v současnosti dosahuje obratu přes 1500 miliard dolarů. Tyto údaje vycházejí ze studie "Dlouhodobé investice: Smart Mobility", kterou v listopadu 2017 zveřejnila Chief Investment Office WM UBS. Někteří investoři si mohou sami sobě položit otázku, jakým způsobem je možné na tomto trendu participovat. Je třeba po­znamenat, že jsme teprve na za­čátku vývoje, takže ještě není vů­bec jasné, který poskytovatel se se svojí myšlenkou nakonec pro­sadí. Dlouhodobý firemní úspěch proto závisí na mnoha okolnos­tech, jako jsou regulační prostře­dí, technologická realizace a s tím související náklady. Potenciální zájemci z řad investorů mohou na tomto vývoji profitovat prostřed­nictvím performance certifikátu na Smart Mobility Basket (ISIN DE000UBS0SM8), který jim až do své splatnosti (na počátku roku 2025) umožní participovat na hod­notovém vývoji 16 zpočátku stej­ně vážených akciových titulů z 10 různých zemí. Je nutné pozname­nat, že složení basketu nebude v průběhu doby trvání přizpůsobo­váno. Všechny ostatní podstatné informace jsou obsaženy v příslušném právně závazném emisním prospektu, který je volně k dispozici na webových strán­kách emitenta.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 63/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt