ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 81/2015

Sebastian Bleser

HypoVereinsbank onemarkets

čislo 2015/81 - 06.02.2019

Index Scale 30 vykazuje známky opětovného oživení. V průběhu roku 2018 ztrácel tento akciový barometer již zhruba třetinu ze své hodnoty. Ale jedna vlaštovka ješ­tě jaro nedělá. Přesto stojí za to podívat se podrobněji na tento mladý index, který má v nabídce Deutsche Börse. Zhruba před rokem zahájila Deutsche Börse kalkulaci indexu Scale 30. Tento výběrový index zohledňuje 30 nejlikvidnějších ak­cií kotovaných v burzovním seg­mentu pro malé a střední podniky (SME). Předpoklady pro zařazení společnosti do segmentu Scale jsou minimálně dvouletá historie a minimální tržní kapitalizace ve vý­ši 30 milionů eur. V současnosti je v segmentu Scale zohledněno 48 společností. Rovných 30 z těchto 48 titulů je součástí indexu Scale 30. Objemy obchodů s akciemi společnosti na platfor­mě Xetra a Börse Frankfurt jsou rozhodující pro přijetí. 30 akcií s nejvyššími objemy je zohledně­no ve výběrovém indexu, jejich váhové zastoupení se odvíjí od tržní kapitalizace. Složení indexu je prověřováno čtvrtletně a v pří­padě potřeby se upravuje. V sou­časné době jsou v indexu Scale 30 například zahrnuty společnosti Blue Cap, Magforce a Mensch und Maschine. Blue Cap je investiční společ­nost, která investuje do společ­ností procházející transformací. Součástí firemního portfolia je na­příklad společnost zdravotnické techniky em­tec a také společ­nost Carl Schaefer, která patří mezi známé obchodníky se zlatem a stříbrem. Magforce nabízí terapii proti rakovině na bázi nanotech­nologií. V Německu jsou zatím jsou tyto terapie nvyužívány v pěti klinikách. Mensch und Maschine je dodavatelem řešení CAD/CAM. Taková softwarová řešení se mi­mo jiné používají v automobilovém průmyslu a elektrotechnice. se Od roku 2014 se této společnosti výnosy po zdanění a dividendách více než zdvojnásobily. HypoVereinsbank nabízí inde­xový certifikát na index Scale 30 (WKN HX5Q1M). Cenný papír umožní investorům diverzifikova­nou investici do malých a střed­ních firem s vysokými potenciály růstu. Mimochodem: při obchodo­vání s produkty společnosti Hy­poVereinsbank můžete získat zpět také velkou část zaplacených transakčních nákladů. Další in­formace lze nalézt na internetové adrese: www.onemarkets.de/cashbackProsím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 81/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt