ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 62/2015

Nicole Wittmann

Vontobel

čislo 2015/62 - 22.02.2018

Dividendy představují defenzivní zdroj výnosů. Je­li příslušný akci­ový výběr proveden odborným způsobem, může to dodat portfo­liu patřičnou stabilitu. Proč jsou dividendy považovány za nové úroky je jasné, když se podíváte do zákulisí. Společnosti s vyso­kými dividendovými výnosy mají většinou zdravé bilance a dobře předvídatelné cash­flow. Stabilní nebo rostoucí dividendy mohou být ukazatelem výkonnosti spo­lečnosti. Dalším zajímavým aspektem je signální efekt dividend. Ve sku­tečnosti, může společnost flexi­bilně přizpůsobit výplatu dividend, aby zlepšila svoji likviditu v období klesajících zisků a zároveň posílila svoji rozvahu. Nicméně, v krátkodobém horizontu mnoho společností od takových zámětů upouští. Výše výplatního poměru dividend je důležitou součástí fi­nannčí strategie, protože trhy velmi citlivě reagují na náhlé krá­cení nebo výpadek očekávaných dividendových plateb. Společnosti mají snahu vyplá­cet stabilní dividendy. Je to pře­devším z důvodu, že dlouhodobě orientovaní investoři rádi ve svých portfoliích drží akcie společností, u kterých lze dividendy dobře plá­novat. Naopak z pohledu společ­nosti se jedná o velmi vítané, dlouhodobé akcionáře. Aby bylo možné spojit odborné know­how Vontobel s chytrou di­videndovou strategií, byl emitován Vontobel Swiss Smart Dividend Performance Index. Tento dyna­mický koncept kombinuje defen­zivně obrannou orientovanou divi­dendovou strategii s analytickou kompetencí, za kterou byla švý­carská banka Vontobel již mnoho­krát oceněna. Ze širokého spek­tra, které Vontobel­research po­krývá, je investorům umožněno prostřednictvím jediné transakce alokovat své prostředky do švý­carských akcií, které byly podle odborníků z Vontobel doporučeny s označením "buy" nebo "hold". Akcie s ratingem "reduce" jsou okamžitě z indexu odstraněny. Zájemci mohou participovat na hodnotovém vývoji indexu Vonto­bel Swiss Smart Dividend Perfor­mance prostřednictvím open end certifikátu (ISIN DE000VL7VSD6). Produkt byl v úpisu do 21. února a investoři nesou případné riziko emitenta.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 62/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt