ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 64/2015

Lars Brandau

DDV

čislo 2015/64 - 21.03.2018

Nejprve Kdo chce jistou, nesmí se bát rizika. To se týká zejména investic do finančních produktů. Dělá investor svá rozhodnutí na základě čistě racionálních úvah? Ne, samozřejmě ne. Finanční roz­hodnutí je obvykle rozděleno do tří fází: sběr a analýza informací, rozhodnutí a obchodní transakce, management zisků a ztrát. Kromě toho hrají emoce nadřazenou roli v každém investičním rozhodnutí. Ztráty vyvolají silnější emoční re­akce než zisky ve stejné výši. S emocemi nesmí být zaměňována intuice. Intuice čerpá z bohatých zkušeností a nevědomě zpraco­vávaných informací. To všechno společně nakonec ovlivňuje in­vestiční rozhodnutí více než pouhá fakta. Ještě zajímavější je poptat se investorů, kteří se rozhodují sami, protože v době nulových úroko­vých sazeb a aktuálně opět vola­tilních trhů je dobré znát jejich ochotu riskovat. Měsíční online průzkum profesní organizace Deutsche Derivative Verband uká­zal velmi heterogenní obraz. V odpovědích bylo možné najít investory orientovaných přede­vším na jistotu (necelých 10 pro­cent) až po investory spekulativně zaměřené (necelých 25 procent); největší podíl ve výši 27,7 pro­centa měly odpovědi s formulací „ochoten riskovat.“ Z výsledků lze vyvodit, že soukromí investoři naprosto pochopili, že investice slibující výnos, jsou spojeny s odpovídajícím rizikem. Konečně úspěšné portfolio se skládá z mnoha produktů, které jsou ši­kovným způsobem alokovány. Rozsah nabídky strukturovaných cenných papírů sahá od produktů nabízející ochranu kapitálu až po spekulační pákové produkty a tím uspokojí každou poptávku inves­torů s různým sklonem k riziku. Strukturované cenné papíry jsou dobrou příměsí a nedílnou součástí úspěšných investičních portfolií. Umožní reagovat na všechny formy rizikových prefe­rencí nebo averzí. Ovšem bude trvat ještě roky, než se všichni drobní investoři tuto skutečnost dozví, dobře pochopí a následně uplatní. Zde se ukazuje význam fi­nanční komunikace. Bez každo­denního přesvědčování a neustále osvěty není možné vybudovat tr­valou investiční kulturu.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 64/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt