ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 66/2015

Jörg Scherer

HSBC

čislo 2015/66 - 19.04.2018

Německé státní dluhopisy s desetiletou dobou trvání dosáhly svého výnosového maxima letos v únoru, kdy byl jejich výnos 0,81 procenta. Ovšem v současnosti probíhá korekce. Po určité fázi oddechu bylo průběžně dosaženo zajímavé úrovně. Nabírání dechu v posledních dvou měsících mů­žeme doposud hodnotit jako učebnicový pullback, který lze in­terpretovat jako kombinaci pů­vodního dominantního klesajícího trendu, který započal v létě 2008 a 200týdenní linie (aktuálně ve výši 0,45 procenta). Na tomto zá­kladě došlo k vytvoření klasické­ho „inside candle“ – což je jasná indicie, že velký prodejní tlak byl již v ocenění zohledněn. Je zají­mavé, že výše uvedená klidová zóna je navíc podpořena klouza­vým průměrem posledních 50 týdnů (aktuálně ve výši 0,46 pro­centa). A to ještě není všechno. Současně došlo k vytvoření pozi­tivního vzoru mezi uvedenými střednědobými- a dlouhodobými klouzavými průměry tzv. „golden cross“. Takové technické zobrazení je první svého druhu od počátku ro­ku 2009 a dokládá, že také v Německu nabírají změny úroko­vých sazeb (alespoň na dolním konci) na obrátkách. Při zohledně­ní všech aspektů tohoto senti­mentu má popsaný stav ještě jednu dimenzi: zatímco před něko­lika týdny byl u německého inde­xu DAX velmi intenzivně diskuto­ván zrcadlový obraz tzv. „kříže smrti“, nedostalo se doposud re­verznímu vzoru na straně úroko­vých sazeb prakticky žádné me­diální pozornosti. Proto v současné době před­pokládáme, že se projeví cyklicky nízké úrokové sazby a u 10letých dluhopisů německé vlády výhle­dově stále trváme na cílové úrov­ni ve výši 1 procenta. Na této úrovni se maxima z roku 2015 společně s „Fibonacci­cluster“ postarala o vytvoření masivního pásma odporu. Ovšem na cestě do těchto „regionů“ se tyčí něko­lik dalších důležitých milníků, na­příklad z července 2017 ve výši 0,64 procenta, jako z února 2018 na úrovni 0,81 procenta. Dodatečnou podporu obdrží tento scénář z USA, kde se vý­nosy desetiletých dluhopisů ame­rické vlády nacházejí již více než pět let v blízkosti minim a aktuál­ně došlo na denní bázi k vytvoření vzorce, který potvrzuje současný kurzovní vývoj v podobě vlajkové formace směřují dolů.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 66/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt