ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 68/2015

Dirk Heß

Citigroup

čislo 2015/68 - 17.05.2018

Výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů se v posledních dnech dostaly nad úroveň tří procent. Tak vysoko byly naposledy jen velmi krátce na přelomu let 2013/2014 a před tím v létě 2011. Také v Německu došlo od začátku roku k růstu úrokových sazeb, ovšem s mnohem menší dynamikou než v USA. Aktuálně je výnos 10letých „Bundesanleihen“ na úrovni 0,6 procenta. Ale proč jsou vlastně vyšší úrokové sazby zátěží pro akcie? Existuje několik vysvětlení. Za prvé, rostoucí úrokové sazby jsou indikátorem, že hospodářský růst se blíží ke konci. Za druhé signali­zují, že trhy očekávají růst inflace, což by mohlo centrální banky při­mět k ještě většímu zvýšení úro­kových sazeb. Za třetí: Vyšší úrokové sazby znamenají, že úvě­ry jsou pro firmy a spotřebitele dražší. Výsledkem je, že investice a nákupy jsou zpravidla odloženy, což má negativní dopad na hos­podářský růst. Last but not least: Míra, s jakou rostou výnosy u dluhopisů, vede k tomu, že roste také atraktivita cenných papírů s pevným výnosem, které se stávají investiční alternativou k akciím. Tato situace může vést k velkým přeskupením v portfoliích. Tolik teorie, ale jak vypadá praxe? Studie ukazují, že skutečně existuje souvislost mezi změnou úrokových sazeb a změ­nami u cen akcií. Jak výrazná ta­to změna je, závisí nejen na zvy­šování úrokových sazeb, ale také na tom, od jaké úrovně toto zvý­šení nastane. Analýza amerického trhu, která jde až do 60. let minu­lého století ukázala, že pro úroko­vé sazby existuje určitá mezní hodnota: Pokud je výnos desetile­tých amerických státních dluhopi­sů nad pětiprocentní úrokovou mí­rou a úrokové sazby nadále ros­tou, pak to vede k trvalému tlaku na snižování cen amerických ak­cií. Takový scénář je ale v současnosti nemyslitelný ale­spoň prozatím. Nicméně investoři do akcií si přesto nemohou vy­dechnout. V době, kdy se nízké úrokové sazby staly prakticky standardem, mohla se mezní hodnota úrokových sazeb posu­nout směrem dolů. Takže pokud americké úrokové sazby budou i nadále pokračovat v růstu, což většina analytiků předpokládá, budou nedávné kurzovní turbulen­ce na denním pořádku. Pákové produkty, které umožní participo­vat na klesajících kurzech, jsou v aktuálním tržním prostředí pro tradery zajímavou obchodní alter­nativou.Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 68/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt