ZERTIFIKATEJOURNAL

čislo 45/2015

Česká verze

EUSIPA DERIVATIVE MAP

čislo 2015/45 - 30.03.2017

EUSIPA Derivative Map člení všechny strukturované produkty na investiční a pákové. Tyto dvě kategorie se dále dělí do 6 hlavních skupin, které obsahují více než 20 typů produktů. V každé hlavní skupině jsou zařazeny různé typy produktů. Způsob fungování různých typů produktů je znázorněn pomoci payoff diagramu. Mapa také nabízí další informace k tržnímu očekávání a specifickým charakteristikám.

Garantované produkty

Garantované produkty umožní efektivní zajištění proti poklesu kurzů. Garance kapitálu je vyjádřena v procentech z nominální hodnoty produktu (pohybuje zpravidla ve výši 90 až 100 %) a je platná až do splatnosti. Jako u dluhopisů, může během doby trvání dojít k cenovým výkyvům. U garantovaných produktů je participace na růstu podkladového aktiva všeobecně nižší, než u jiných produktů a může být také omezena určitou úrovní. Investor má ale možnost dosáhnout významných výnosů, aniž by se přitom musel vzdát kapitálové garance.

Produkty optimalizující výnos

Produkty optimalizující výnos jsou vhodné pro stagnující trhy. Investor se vzdává neomezené participace na pozitivním vývoji podkladového aktiva. Jako „Cap“ se označuje úroveň, do jejíž výše mohou investoři participovat na hodnotovém vývoji podkladového aktiva. Cap tak omezuje možné zisky, pokud podkladové aktivum roste nad jeho úroveň. Jako kompenzaci za limitovanou participaci na růstu obdrží investor kupon (u reverse convertibles) nebo diskont vůči podkladovému aktivu (u diskontních certifikátů). Dojde­li k výraznému poklesu podkladového aktiva a k prolomení úrovně cap nebo bariéry (u reverse convertibles s bariérou), podílí se investor v plné výši na ztrátách podkladového aktiva. Kupon bude vyplacen nezávisle na vývoji podkladového aktiva. U produktů na více podkladových aktiv je zpravidla nabízen vyšší kupon, ale vyšší je i riziko, protože žádné podkladové aktivum nesmí prolomit stanovenou bariéru.

Participační produkty


1


Prosím neopomeňte: Tento článek odráží mínění ZJ-redakce ve výše uvedeném čase. Od uveřejnění tohoto článku mohlo díky tržním vlivům dojít znovu ke změnám v odhadech; totéž platí pro v textu eventuálně obsaženené informace o výnosu, ceně, ochraně proti rizikům nebo kurzovní hodnotě.


vydání 45/2015

 

© ZertifikateJournal 2011
Disclaimer  –   Impressum  –   Kontakt